ANBI

De stichting Kerk Zonder Grenzen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI status). Op de website van de belastingdienst staan de mogelijkheden om uw donatie aan Kerk Zonder Grenzen op fiscaal aantrekkelijke wijze aftrekbaar te benutten.

Stichting Kerk Zonder Grenzen
Oude Groenmarkt 3-5
2011 HL Haarlem
Email: info@kerkzondergrenzen.nl
IBAN: NL 28 INGB 000 1522 22 2
IBAN: NL 05 RABO 0384474888
KvK: 41222129

Fiscaal nummer: 002858289

Bestuur Kerk Zonder Grenzen:

de heer A. Helmig, voorzitter
de heer B. Kempen, penningmeester
mevrouw Ph. Burgers
de heer F.R. Rakers
de heer J.P. de Jong
mevrouw Y.A. Hannema

Doelstelling
Kerk Zonder Grenzen is een stichting die zich al meer dan vijftig jaar ten doel stelt met mensen in contact te komen die geen lid zijn van of geïnteresseerd zijn in een kerkelijke organisatie. Dat deed zij tot en met zomer 2018 via de zender Radio Bloemendaal en toen al en sindsdien helemaal met projecten als Tuimeltekst en Stadsklooster Haarlem. De stichting zoekt daarnaast, in samenwerking met anderen zoals de predikanten die zijn aangesloten bij Op Goed Gerucht, naar een betere communicatie tussen theologen, al dan niet ambtelijk verbonden aan het instituut kerk, en de samenleving.

Kerk Zonder Grenzen is een zelfstandige stichting, die zich als een makelaar van ideeën thuis voelt zodra het om vernieuwing, samenwerking, verbinden van verschillen en een open oecumenische visie op de christelijke traditie gaat.

Te verrichten werkzaamheden
De werkzaamheden van Stichting Kerk Zonder Grenzen worden nu verricht via de projecten Tuimeltekst en Stadsklooster Haarlem en staan op de afzonderlijke websites vermeld.

Stadsklooster Haarlem (SKH) is een uniek concept dat door de stad Haarlem heen beweegt met één doel: mensen inspireren door activiteiten te organiseren die je raken op het gebied van stilte, aandacht en schoonheid. Zo zijn er de stiltemeditaties, stiltewandelingen, stilteconcerten. De donateurs en sympathisanten ontvangen regelmatig bericht over onze activiteiten via post, email en via een nieuwsbrief. Vanaf september 2021 wordt dit activiteitenprogramma uitgebreid en verbreed en is te zijner tijd terug te vinden op Stadsklooster Haarlem.

Tuimeltekst is ontstaan vanuit het plezier om te spelen met taal. Kort geleden is de website vernieuwd en zijn er ansichtkaarten en een bundel met Tuimelteksten vrij beschikbaar. Zie Tuimeltekst.com

Inkomsten van de Stichting, beheer en besteding
Stichting Kerk Zonder Grenzen verkrijgt haar inkomsten uit giften en legaten van personen die het doel van de stichting een warm hart toedragen. Twee keer per jaar, rondom Kerst en Pinksteren, ontvangen de donateurs een brief met de vraag om een vrijwillige gift.
Bij een aantal activiteiten worden deelnemers gevraagd om een bescheiden bijdrage om de kosten te dekken.
Daarnaast zijn er inkomsten uit het vermogen van de stichting.
Het vermogen wordt aangehouden bij de Rabobank Adviesbeleggen. Per kwartaal vindt afstemming plaats met het Rabobank accountteam met betrekking tot de beleggingen.
Uitgangspunten van de beleggingen zijn vastgelegd in het Stichting Kerk Zonder Grenzen Beleggingsstatuut. Daarnaast wordt er een rekeningcourant en een spaarrekening aangehouden voor
dagelijkse betalingen en ontvangsten. De Penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering. De administratief medewerker is dagelijks belast met de boekhouding. Een Beleggingscommissie
(zonder de Penningmeester) houdt toezicht op de uitvoering van de belegging. Gelden worden besteed om de doelstelling van de stichting te realiseren en de activiteiten financieel mogelijk te maken. Een externe accountant controleert de jaarrekeningen.

Beloningsbeleid
De beloningsregeling van de predikant van Kerk Zonder Grenzen en de overige medewerkers in loondienst, zoals de projectleider, coördinator en administratief medewerker, staan beschreven in de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De activiteiten van Kerk Zonder Grenzen vinden vooral plaats via Stadsklooster Haarlem en zijn terug te vinden op de site Stadsklooster Haarlem.
Daarnaast ontvangen donateurs en sympathisanten regelmatig bericht via een nieuwsbrief.

Op www.radiobloemendaal.nl kunt u voorlopig nog veel kerkdiensten en radioprogramma’s aantreffen die KZG tot 2018 maakte en liet uitzenden via Radio Bloemendaal.

De jaarverslagen 
Deze treft u aan op de pagina Doneren-jaarverslagen.

Formulier publicatieplicht ANBI algemeen jaar 2023
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
Formulier publicatieplicht ANBI algemeen jaar 2021
Formulier publicatieplicht ANBI algemeen jaar 2022